Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služby reality.idnes.cz

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, a.s., pokud se jedná o osobní údaje uživatelů služby reality.idnes.cz.

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351 (dále jen „MAFRA“).

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

 

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Údaje získané v rámci služby reality.idnes.cz jsou využívány k těmto účelům:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování služby reality.idnes.cz, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence uživatelů této služby a smluvních vztahů (k těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje)
 • ochraně našich práv či práv třetích osob, např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb či pro vymáhání pohledávek. K těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje
 • statistickým účelům – k těmto účelům jsou užívány i texty inzerátů a jejich počty (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti stránek reality.idnes.cz – jedná se o údaje získané prostřednictvím cookies
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích (týká se jen soutěží, do nichž se aktivně přihlásíte)
 • zlepšování obsahu stránek reality.idnes.cz a jejich vývoji, k tomuto účelu slouží zejména Vaše reakce a doporučení
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném rozsahu – jedná se zejména o bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich serverech a stránkách a v uživatelském rozhraní
 • pro účely vedení účetní a daňové evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení (newsletterů)

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání služby reality.idnes.cz a jejích placených služeb registrovanými uživateli, oprávněné zájmy MAFRA (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním údajů ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či případně inzerentů zadávajících inzeráty, na které reagujete) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas, zejména pokud o sobě vyplňujete některé údaje, které nejsou označeny jako povinné. V takovém případě můžete souhlas kdykoliv odvolat (např. vymazáním údaje, zrušením zaškrtnutí příslušného políčka či kontaktováním naší společnosti e-mailem). V takovém případě přestaneme tyto údaje pro daný účel zpracovávat, můžeme si je však uložit jako součást bezpečnostních logů dokládajících Vaši aktivitu v rámci účtu. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli služby reality.idnes.cz, budou získány primárně od Vás. K samotné prvotní registraci postačuje uvedení Vašeho e-mailu a hesla (heslo je uložené ve formě hash). Následně můžete v rámci rozhraní vyplnit o sobě další údaje, jako je jméno, příjmení, telefon a adresa (pro využívání placených služeb budou tyto údaje, vyjma telefonu, vyžadovány). Dále o Vás budeme ukládat Vaše příspěvky zadané do služby, zvolená nastavení v uživatelském rozhraní služby, Vámi zvolené Hlídací psy a Oblíbené inzeráty Vámi označené.

V rámci registrace Vám přidělíme uživatelské ID generované naším systémem. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste se registrovali, či jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko a času, případně údaje o reakci na potvrzovací e-mail) a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali.

Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci Vašeho účtu. V této souvislosti o Vás budeme shromažďovat s tím související informace, tedy IP adresu, pomocí které se přihlašujete k našim službám či z níž jste provedli akci, datum a čas přístupu k těmto službám a specifikaci provedené změny.

U placených služeb budeme samozřejmě údaje nutné podle účetních a daňových předpisů evidovat pro účely vedení účetní a daňové evidence naší společnosti.

U Vámi zadaných placených inzerátů budeme ukládat kompletní datový záznam inzerátů vč. fotografií v nich použitých, souvisejících údajů, částek Vámi hrazených apod.

U vyřízených inzerátů si vyhrazujeme možnost je dále zveřejňovat v anonymizované podobě jako vyřízené inzeráty.

Pokud Vám budeme nuceni zrušit Vaši registraci, např. po porušení podmínek služby, uložíme si Vaše základní údaje a důvod zrušení služby.

Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby či Vašeho plnění smluvních závazků (úhrada pohledávek).

V rámci našich služeb jsou také užívány tzv. cookies. Obecná pravidla pro jejich užití naleznete zde.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Veškeré údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace (vyjma informací o využití Hlídacích psů a oblíbených inzerátů, kde bude uloženo, že byla tato služba využita, nebude však uložena informace o konkrétním nastavení služby, tedy o tom, jaký obsah byl sledován) a dále v rámci bezpečnostních logů po dobu 4 let po zrušení registrace/změny údaje a to zejména za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu s naší činnosti s právními předpisy. Informaci o tom, že byl některý e-mail ve službě registrován, od kdy a jak, si můžeme uložit i delší dobu za účelem zabránění duplicitní registrace.

Pokud Vám budeme zasílat obchodní sdělení (newslettery), pak si základní údaje o tom, na jakém základě taková obchodní sdělení zasíláme (v rámci které služby jsme byli registrováni a základní registrační údaje), budeme ukládat za účelem doložení toho, proč Vám obchodní sdělení zasíláme, po dobu jejich zasílání a 4 roky poté. Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete zde.

Hodnocení provedená v rámci služby Hodnocení makléře budou uveřejňována do doby odvolání souhlasu či smazání z jiného důvodu, následně budou dotčené údaje uchovávány v systému za účelem řešení incidentů a ochrany našich práv a práv třetích osob po dobu max 3 let.

U účtů, které nebudou uživatelem po přiměřenou dobu využívány, či které budou vykazovat vady, si vyhrazujeme právo je znepřístupnit či smazat.

Údaje potřebné pro účetní evidenci a doložení účetních případů budou zpracovávány po dobu 10 let v našem účetním systému.

Výše uvedené lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to bude s ohledem na okolnosti vhodné, např. pokud bude zahájena kontrola regulačním orgánem nebo v případě běžícího sporu.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Zrušení registrace

Užívání naší služby reality.idnes.cz můžete kdykoliv ukončit. V případně zájmu o zrušení účtu kontaktujte za tímto účelem administrátora služby, který s Vámi proces zrušení dokončí, případně využijte nastavení v rozhraní služby, bude-li k dispozici. Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k samotnému poskytování služby. Upozorňujeme, že jak je uvedeno výše, i po zrušení registrace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu s naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů. Zrušením registrace nejsou automaticky smazány již zveřejněné příspěvky (viz výše).

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby budeme také zpřístupňovat údaje o Vás inzerentům v případech, kdy využijete k tomu určené formuláře.

MAFRA zpřístupňuje osobní údaje v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro MAFRA (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb MAFRA,
 • v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům MAFRA a auditorům MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb MAFRA
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek MAFRA
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Služba reality.idnes.cz umožňuje také kontaktovat prodávající u jednotlivých inzerátů (tlačítko „kontaktovat makléře“) či zadat obecnou poptávku na nemovitosti (tlačítko „zadat poptávku“) či nahlásit chybu. Údaje v rámci takových funkcí zadané budou předány také příslušným inzerentům.

V rámci sekce Domy na klíč mohou být údaje předány jak dodavateli projektu domu (společnost TINEX Praha s.r.o.), tak inzerentovi nabízejícímu příslušný pozemek.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete MAFRA dobrovolně (pokud se však chcete do naší služby registrovat, vyžadujeme některé údaje jako povinné, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno službu reality.idnes.cz využívat či si objednat placené produkty). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Naše služby a děti

Nařízení případně české právní předpisy jej adaptující omezují v některých případech zpracování údajů v souvislosti s webovými službami, pokud by je měly využívat děti mladší 15 let. Zároveň stanoví vyšší práva na výmaz údajů těm uživatelům, kteří do služby zadávali údaje v době, kdy jim nebylo ještě 18 let.

Služba není určena osobám mladším 15 let. Pokud se budete registrovat do naší služby jako osoba, která je mladší 18 let, upozorňujeme Vás, že máte zvýšené právo požadovat výmaz všech o Vás zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem věku. Vašemu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat buď přímo v rozhraní služby, smazáním takového údaje (pokud je nepovinný) či na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: osobni.udaje@mafra.cz či reality@reality.idnes.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (typicky zasílání newsletterů), je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále takové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení (EU) 2016/679. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do naší služby z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení operátorem.

Obchodní sdělení (newslettery)

Údaje o současných či minulých uživatelích našich služeb či o osobách, které nám k tomu udělily souhlas, budeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailových newsletterů dané služby. Zasílání newsletterů není obvykle časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové newslettery již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).

Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a případně přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali. V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít i další Vámi zadané údaje v rámci naší služby pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu. Bude se jednat o zasílání obchodních sdělení naší společnosti, týkajících se zejména služby reality.idnes.cz, resp. dalších obdobných služeb naší společnosti.

Obchodní sdělení Vám budeme zasílat v přiměřených intervalech, obvykle cca 1x měsíčně. Obsahem newsletterů jsou informace týkající se naší služby, dalších webových služeb naší společnosti a případně zajímavé nabídky související s tématem našeho serveru. Zasílání takovýchto sdělení budete moci kdykoliv odmítnout proklikem z každé doručené zprávy, případně můžete kdykoliv jejich zasílání odmítnout odesláním e-mailu s textem „nepřeji si dostávat newslettery reality.idnes.cz“ na e-mail info@reality.idnes.cz, v takovém případě bude e-mailová adresa, z níž tato zpráva přišla, odhlášena z našeho newsletteru.

V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).

Údaje o tom, že jsme Vám zprávy zasílali a na jakém základě, případně i seznam zasílaných zpráv, budeme zpracovávat pro účely naší IT bezpečnosti, ochranu našich práv a práv třetích osob a doložení požadavků stanovených právními předpisy na ochranu osobnosti ještě po přiměřenou dobu poté, kdy vyslovíte se zasíláním takových zpráv nesouhlas (nejvýše cca 4 roky).

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

Funkce „nahlásit chybu“

Služba reality.idnes.cz umožňuje nahlásit chybu v inzerátu pomocí jednoduchého formuláře. V souvislosti s odesláním formuláře ukládáme údaje do formuláře zadané, IP adresu, z níž byl odeslán a čas odeslání. Pokud tuto funkci využijete, budou Vámi zadané údaje společně s textem zprávy zaslány příslušnému inzerentovi na jeho e-mail za účelem vyřízení Vašeho upozornění a zároveň uložené v našem systému do bezpečnostního logu.

Funkce „hodnotit makléře“

V rámci služby reality.idnes.cz testujeme službu hodnocení makléřů. Ta umožňuje zájemcům o nemovitosti, kteří kontaktovali makléře pomocí služby, následně zhodnotit svoji spokojenost s ním. U těch makléřů, kteří získají pozitivní hodnocení, budou taková vybraná hodnocení uveřejňována, případně i s údaji o průměrném hodnocení daného makléře.

Zájemci o nemovitosti budou kontaktováni za účelem hodnocení e-mailem a bude jim umožněno vyplnit v rámci webového rozhraní dotazník spokojenosti. Z výsledků tohoto dotazníku mohou být u vybraných případů uveřejněny na webové stránce služby v rámci profilu makléře tyto údaje: jméno a iniciála příjmení hodnotící osoby, obec, v níž se nacházela nemovitost, datum hodnocení, zadané hodnocení v jednotlivých kategoriích (případně jeho část). Vedle zveřejňovaných údajů budou uloženy také další údaje v dotazníku uvedené, doba vyplnění dotazníku a IP adresa, z níž bylo vyplnění provedeno. Zájemce odesláním hodnocení vyslovuje souhlas s tímto uveřejněním. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán na kontaktech uvedených níže. V případě odvolání souhlasu bude hodnocení z webových stránek odstraněno, a po uplynutí přiměřené lhůty k ochraně proti případným právním nárokům bude vymazáno hodnocení i z uložených záloh. Výsledky hodnocení v jednotlivých kategoriích však budou v anonymizované podobě uloženy pro účely zveřejňování celkového průměrného hodnocení makléře bez časového omezení.

Hlasování v rámci soutěže Realiťák roku

V rámci služby reality.idnes.cz můžete také hlasovat pro realitního makléře v soutěži „Realiťák roku“. Ohledně Vašeho hlasu si uložíme Vaši e-mailovou adresu, IP adresu, čas hlasování a pro koho jste hlasovali. Tyto údaje uložíme po dobu 2 let za účelem dokladování počtu hlasů. Právním základem zpracování bude oprávněný zájem v souvislosti s organizací soutěže. Tyto údaje můžeme na vyžádání předat organizátorovi soutěže, kterým je společnost ADOL Monitor s.r.o., IČ: 02214377, se sídlem Praha 8 - Libeň, Prosecká 524/26, PSČ 180 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216767. Více se o soutěži Realiťák roku dozvíte zde.

Funkce „kontaktovat makléře“

Služba reality.idnes.cz umožňuje u každého inzerátu pomocí jednoduchého formuláře kontaktovat inzerenta (makléře). V souvislosti s odesláním formuláře ukládáme údaje do formuláře zadané, IP adresu, z níž byl odeslán a čas odeslání. Pokud tuto funkci využijete, budou Vámi zadané údaje společně s textem zprávy zaslány příslušnému inzerentovi (makléři) na jeho e-mail za účelem vyřízení Vašeho požadavku a zároveň uložené v našem systému (v jehož rámci budou opět zpřístupněny příslušnému inzerentovi).

Funkce „zadat poptávku“

Služba reality.idnes.cz umožňuje zadat poptávku na pronájem, koupi či prodej nemovitosti. V souvislosti s odesláním formuláře ukládáme údaje do formuláře zadané, IP adresu, z níž byl odeslán a čas odeslání. Všem registrovaným realitním kancelářím působících v příslušné lokalitě bude zasláno upozornění na novou poptávku, tak, aby na ni mohly zareagovat a poptávka bude zároveň uložena v našem systému.

Funkce „Hypoteční kalkulačka“

Pokud požádáte o nabídku hypotečního úvěru, pak Vaši poptávku zašleme jedné z těchto firem, která Vás bude kontaktovat ohledně nabídky hypotéky:

 • ASTAT, spol. s r.o., IČ 26420589, se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
 • BONO reality s.r.o., IČ 08054860, se sídlem Palachova 1082/10, 412 01 Litoměřice
 • Reality pro Vás s.r.o., IČ 07177488, se sídlem Staňkova 382/39, 612 00 Brno
 • ORIONIS s.r.o., IČ 28741641, se sídlem Čelakovského 3369/2, 430 01 Chomutov
 • Hello B&K s.r.o., IČ 08202486, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
 • Jitka Severová, IČ 65215940, se sídlem Starý Rokytník 238, 541 01 Trutnov
 • Metropolis reality, IČ 24788406, se sídlem Křemencova 178/10, 110 00 Praha 1
 • Tomáš Planeta, IČ 15759610, se sídlem Andělská Hora 305, 364 71 Andělská Hora
 • Relax Nemovitosti s.r.o., IČ 05852501, se sídlem 9. května 695/14a, 682 01 Vyškov
 • Waiheki s.r.o., IČ 04023021, se sídlem Kunčičky u Bašky 329, 739 01 Baška
 • EVROPA realitní kancelář s.r.o., IČ 02035073, se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1 - Praha 1 - Nové Město
 • Ludmila Valinčičová, IČ 71810013, se sídlem Stiborova 610/28, 779 00 Olomouc
 • Toni Real s.r.o., IČ 29460255, se sídlem Pržno 293, 739 11 Pržno
 • REALITY MUZEJKA s.r.o., IČ 60739606, se sídlem Moravské náměstí 690/15, 602 00 Brno
 • PROXIMA FINANCE s.r.o., IČ 04233212, se sídlem Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc
 • KAPITOL, a.s., IČ 60751070, se sídlem Vlněna 526/3, 602 00 Brno - Trnitá
 • Kopta reality s.r.o., IČ 05140137, se sídlem Jablonského 2200/62, 326 00 Plzeň
 • REALITY-FINANCE Šafránek s.r.o., IČ 27879089, se sídlem F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
 • myPORT Reality s.r.o., IČ 14443210, se sídlem Luční 361/23, 301 00 Plzeň
 • ProSalesMan s.r.o., IČ 03413381, se sídlem Korunní 1386/63, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
 • Bc. Tomáš Paur, IČ 01387111, se sídlem U Dobřenských 271/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Cookies a služby třetích stran

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

V rámci stránky reality.idnes.cz používáme vlastní cookies, případně jsou v jejím rámci do Vašeho prohlížeče umísťovány cookies jiných provozovatelů.

Obecná pravidla pro užití cookies naleznete zde.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku
 • Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (fotografie nemovitostí, na nichž jsou zachyceni lidé apod. apod.), zamyslete se nad tím, zda je to vhodné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob. Zvlášť dbejte na ochranu dětí
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů
 • Každá fyzická osoba musí mít jeden vlastní přístup do příslušné služby, sdílení přístupu je striktně zakázáno
 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte. Služba není určena osobám mladším 15 let
 • Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem MAFRA. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla
 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem
 • Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete zde
 • Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst
 • Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Poučení o Vašich právech

Poučení naleznete zde.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

  MAFRA, a.s.
  Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00
  e-mail: reality@reality.idnes.cz případně osobni.udaje@mafra.cz
  tel.: 225061234 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)
  ID datové schránky: tu3cfw9

Naše společnost jmenovala tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým se stala JUDr. Dagmar Hartmanová z právního úseku naší společnosti.

Kontaktovat pověřence můžete prostřednictvím e-mailu: dpo@mafra.cz, na tel. čísle 225061234 (vyžádejte si přepojení na pověřence) či písemně na adrese sídla MAFRA, a.s.


Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci účtů realitních kanceláří služby reality.idnes.cz

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, a.s., pokud se jedná o osobní údaje fyzických osob v rámci účtů realitních kanceláří ve službě reality.idnes.cz.

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351 (dále jen „MAFRA“).

Při zpracování Vašich osobních údajů se budeme řídit Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“).

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

 

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Údaje získané v rámci služby reality.idnes.cz jsou využívány k těmto účelům:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování služby reality.idnes.cz, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence uživatelů této služby a smluvních vztahů (k těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje)
 • ochraně našich práv či práv třetích osob, např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb či pro vymáhání pohledávek. K těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje
 • statistickým účelům – k těmto účelům jsou užívány i texty inzerátů a jejich počty (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti stránek reality.idnes.cz – jedná se zejména o údaje získané prostřednictvím cookies
 • organizování soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích
 • zlepšování obsahu stránek reality.idnes.cz a jejich vývoji
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném rozsahu – jedná se zejména o bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich serverech a stránkách a v uživatelském rozhraní
 • pro účely vedení účetní a daňové evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů) – pro tyto účely jsou využívány kontaktní údaje, IČO, DIČ, přehled plnění, úhrad apod.
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení (newsletterů)

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání služby reality.idnes.cz a jejích placených služeb, oprávněné zájmy MAFRA (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním údajů ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě, evidencí osob jednajících za smluvní partnery a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či případně inzerentů a osob, kterým náleží věcná práva k nemovitostem zobrazeným v inzerátech či na inzerátech zachycených) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas, zejména pokud o sobě vyplňujete některé údaje, které nejsou označeny jako povinné či se účastníte soutěží námi pořádaných. V takovém případě můžete souhlas kdykoliv odvolat (např. zrušením zaškrtnutí příslušného políčka, odstraněním příslušného údaje či kontaktováním naší společnosti e-mailem). V takovém případě přestaneme tyto údaje pro daný účel zpracovávat, můžeme si je však uložit jako součást bezpečnostních logů dokládajících Vaši aktivitu v rámci účtu. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli služby reality.idnes.cz, budou získány primárně od Vás, případně nám budou předány příslušnou realitní kanceláří. V rámci registrace bude o majiteli příslušné realitní kanceláře ukládat jméno, příjmení, místo podnikání, IČ a DIČ, pokud je mu přiděleno (tyto údaje jsou po zadání IČ automaticky importovány z ARES) a heslo do služby. Následně můžete v rámci rozhraní vyplnit o sobě další údaje, jako telefon a e-mail (a u právnických osob dále jméno a příjmení kontaktní osoby). Dále o Vás budeme ukládat Vaše inzeráty zadané do služby, zvolená nastavení v uživatelském rozhraní služby, přehled Vašich placených služeb (nákup a čerpání kreditu) a statistiky návštěvnosti, výkonnosti a využívání služby, přehled makléřů zadaných do Vašeho účtu, přehled poboček apod.

V rozhraní služby budete mít přístupné taktéž reakce na Vaše inzeráty (jak makléř, který inzerát zadal, tak příslušná realitní kancelář) a poptávky, které Vám budou zpřístupněny a Vaše odpovědi na ně, pokud pro odpověď využijete rozhraní naší služby.

V rámci registrace Vám přidělíme uživatelské ID generované naším systémem. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste se registrovali, či jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu/registrace, vč. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko a času, případně údaje o reakci na potvrzovací e-mail) a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali.

Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci Vašeho účtu. V této souvislosti o Vás budeme shromažďovat s tím související informace, tedy IP adresu, pomocí které se přihlašujete k našim službám či z níž jste provedli akci, datum a čas přístupu k těmto službám a specifikaci provedené změny.

U placených služeb budeme samozřejmě údaje nutné podle účetních a daňových předpisů evidovat pro účely vedení účetní a daňové evidence naší společnosti.

U Vámi zadaných placených inzerátů budeme ukládat kompletní datový záznam inzerátů vč. fotografií v nich použitých, souvisejících údajů apod. I po smazání inzerátu můžeme některé údaje z něj v anonymizované formě zobrazovat na našem webu za účelem SEO optimalizace.

Pokud Vám budeme nuceni zrušit Vaši registraci, např. po porušení podmínek služby, uložíme si Vaše základní údaje a důvod zrušení služby.

Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby či Vašeho plnění smluvních závazků (úhrada pohledávek).

U makléřů jsou ukládány a v rámci služby zveřejňovány jméno, příjmení, e-mail, telefon a fotografie (je-li poskytnuta). Tyto údaje může do služby vložit příslušná realitní kancelář.

Jméno, příjmení, e-mail a telefon, případně fotografie (pokud byla zadána) fyzické osoby – provozovatele realitní kanceláře a makléře jsou zveřejňovány v rámci služby po dobu trvání příslušného účtu.

V souvislosti s komunikací s realitní kanceláří či makléřem si může ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace s partnerem a IP adresu, z níž bude zaslána. U potenciálních smluvních partnerů může naše společnost zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. jejich webové stránky či jimi zadaná inzerce), aby je pak mohla kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.

Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení (bez jakýchkoliv souvisejících údajů), jsou dále také ukládána do zvláštní evidence po přiměřenou dobu.

V rámci našich služeb jsou také užívány tzv. cookies. Obecná pravidla pro jejich užití naleznete zde.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Veškeré údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace (vyjma informací o využití Hlídacích psů a oblíbených inzerátů, které využijete, kde bude uloženo, že byla tato služba využita, nebude však uložena informace o konkrétním nastavení služby, tedy o tom, jaký obsah byl sledován) a dále v rámci bezpečnostních logů po dobu 4 let po zrušení registrace/změny údaje a to zejména za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu s naší činnosti s právními předpisy. Informaci o tom, že byl některý e-mail ve službě registrován, od kdy a jak, si můžeme uložit i delší dobu za účelem zabránění duplicitní registrace a ochrany našich práv.

Pokud Vám budeme zasílat obchodní sdělení (newslettery), pak si základní údaje o tom, na jakém základě taková obchodní sdělení zasíláme (v rámci které služby jste byli registrováni a základní registrační údaje), budeme ukládat za účelem doložení toho, proč Vám obchodní sdělení zasíláme, po dobu jejich zasílání a 4 roky poté. Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete zde. Obchodní sdělení Vám budeme zasílat po dobu do zrušení registrace, resp. do vyslovení nesouhlasu s jejich zasíláním.

U účtů, které nebudou uživatelem po přiměřenou dobu využívány či které budou vykazovat vady, si vyhrazujeme právo je znepřístupnit či smazat.

Údaje potřebné pro účetní evidenci a doložení účetních případů budou zpracovávány po dobu 10 let v našem účetním systému (tato doba se může týkat i archivace vybraných smluv; ve výjimečných odůvodněných případech mohou být smlouvy (např. licenční) ukládány i po delší dobu).

Výše uvedené lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to bude s ohledem na okolnosti vhodné, např. pokud bude zahájena kontrola regulačním orgánem nebo v případě běžícího sporu.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Zrušení registrace

Registraci v rámci služby reality.idnes.cz můžete kdykoliv ukončit, což ale nemá vliv na uzavřené smlouvy o využívání placené služby. V případně zájmu o zrušení účtu kontaktujte za tímto účelem administrátora služby, který s Vámi proces zrušení dokončí.

Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k samotnému poskytování služby. Upozorňujeme, že jak je uvedeno výše, i po zrušení registrace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu s naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů. I po zrušení registrace zůstávají ve službě dostupné anonymizované inzeráty a to po neomezenou dobu.

Deaktivovat jednotlivého makléře je možné prostřednictvím administrátora služby. Realitní kancelář může jednotlivé makléře deaktivovat.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby budeme také zpřístupňovat údaje o Vás inzerentům v případech, kdy využijete k tomu určené formuláře.

MAFRA zpřístupňuje osobní údaje v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro MAFRA (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb MAFRA,
 • v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům MAFRA a auditorům MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb MAFRA
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek MAFRA
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Pokud využijete službu odpovědi na inzerát či poptávku, bude Vaše zpráva odeslána příslušné osobě a uložena v rozhraní služby.

Veškeré údaje zadané makléřem jsou zpřístupněny realitní kanceláři, v jejímž účtu je makléř zadán.

Základní údaje o aktivně inzerujícím makléři (jméno, příjmení, fotografie, společně s nastavením soutěžního okresu a medailonku atd.) budeme poskytovat také provozovateli webových stránek www.realitakroku.cz za účelem provozování této soutěže. Provozovatel této soutěže, společnost ADOL Monitor, s.r.o., se sídlem Prosecká 524/26, 180 00, Praha 8 – Libeň, IČ: 02214377, bude tyto údaje zveřejňovat na stránkách www.realitakroku.cz za účelem pořádání soutěže.

Pokud se nechcete této soutěže účastnit, kontaktujte nás.

Samozřejmě inzeráty do služby zadané budeme v jejím rámci zveřejňovat (po jejich smazání v anonymizované formě). Taktéž jsou v rámci služby zveřejňovány kontaktní údaje a fotografie realitní kanceláře a makléře (do doby deaktivace příslušného účtu).

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně na smlouvě uvedete nebo to bude vyžadovat právní předpis (pokud to není stanoveno výslovně právním předpisem, naše společnost netrvá na tom, abyste Vaše rodné číslo na smlouvy uváděli, raději jej tedy do smluv neuvádějte). Rodné číslo je ovšem součástí DIČ, které budeme zpracovávat pro účely účetnictví.

V případě, že partner – fyzická osoba poskytne MAFRA na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo dobrovolně údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby MAFRA toto jeho rodné číslo využívala pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu práv MAFRA, aby jej za tímto účelem archivovala, zpracovávala a užívala.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete MAFRA dobrovolně (pokud se však chcete do naší služby registrovat, vyžadujeme některé údaje jako povinné, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno službu reality.idnes.cz využívat či si objednat placené produkty). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti ve vhodných případech zvlášť informováni.

Naše služby a děti

Nařízení případně české právní předpisy jej adaptující omezují v některých případech zpracování údajů v souvislosti s webovými službami, pokud by je měly využívat děti mladší 15 let. Zároveň stanoví vyšší práva na výmaz údajů těm uživatelům, kteří do služby zadávali údaje v době, kdy jim nebylo ještě 18 let.

Služba není určena osobám mladším 18 let.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat buď přímo v rozhraní služby či na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: osobni.udaje@mafra.cz či reality@reality.idnes.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (typicky zasílání newsletterů), je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále takové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do naší služby z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení operátorem.

Obchodní sdělení (newslettery)

Údaje o současných či minulých uživatelích našich služeb či o osobách, které nám k tomu udělily souhlas, můžeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailových newsletterů dané služby. Zasílání newsletterů není obvykle časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové newslettery již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).

Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a případně přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali. V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít i další Vámi zadané údaje v rámci naší služby pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu. Bude se jednat o zasílání obchodních sdělení naší společnosti, týkajících se zejména služby reality.idnes.cz, resp. dalších obdobných služeb naší společnosti.

Obchodní sdělení Vám budeme zasílat v přiměřených intervalech, obvykle max. cca 4x měsíčně. Obsahem newsletterů jsou informace týkající se naší služby, dalších webových služeb naší společnosti a případně zajímavé nabídky související s tématem našeho serveru. Zasílání takovýchto sdělení budete moci kdykoliv odmítnout proklikem z každé doručené zprávy, případně můžete kdykoliv jejich zasílání odmítnout odesláním e-mailu s textem „nepřeji si dostávat newslettery reality.idnes.cz“ či obdobným na e-mail info@reality.idnes.cz, v takovém případě bude e-mailová adresa, z níž tato zpráva přišla, odhlášena z našeho newsletteru.

V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).

Údaje o tom, že jsme Vám zprávy zasílali a na jakém základě, případně i seznam zasílaných zpráv, budeme zpracovávat pro účely naší IT bezpečnosti, ochranu našich práv a práv třetích osob a doložení požadavků stanovených právními předpisy na ochranu osobnosti ještě po přiměřenou dobu poté, kdy vyslovíte se zasíláním takových zpráv nesouhlas (nejvýše cca 4 roky).

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

Funkce „nahlásit chybu“

Služba reality.idnes.cz umožňuje nahlásit chybu v inzerátu pomocí jednoduchého formuláře. V souvislosti s odesláním formuláře ukládáme údaje do formuláře zadané, IP adresu, z níž byl odeslán a čas odeslání. Pokud tuto funkci využijete, budou Vámi zadané údaje společně s textem zprávy zaslány příslušnému inzerentovi na jeho e-mail za účelem vyřízení Vašeho upozornění a zároveň uložené v našem systému do bezpečnostního logu.

Funkce „hodnotit makléře“

V rámci služby reality.idnes.cz testujeme službu hodnocení makléřů. Ta umožňuje zájemcům o nemovitosti, kteří kontaktovali makléře pomocí služby, následně zhodnotit svoji spokojenost s ním. U těch makléřů, kteří získají pozitivní hodnocení, budou taková vybraná hodnocení uveřejňována, případně i s údaji o průměrném hodnocení daného makléře.

V případě odstranění záznamu makléře či dovolání souhlasu ze strany zájemce přestanou být hodnocení uveřejňována, budou ale dále uložena po dobu nejvýše 3 let, aby v případě obnovení záznamu makléře mohla být znovu uveřejněna.

Cookies a služby třetích stran

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

V rámci stránky reality.idnes.cz používáme vlastní cookies, případně jsou v jejím rámci do Vašeho prohlížeče umísťovány cookies jiných provozovatelů.

Obecná pravidla pro užití cookies naleznete zde.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku
 • Údaje o realitních kancelářích a makléřích vč. jejich fotografie jsou v rámci naší služby zveřejňovány automaticky. Každá z těchto osob může kdykoliv požádat o smazání své registrace (čímž nejsou dotčeny uzavřené smlouvy)
 • Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (údaje makléřů, fotografie nemovitostí, na nichž jsou zachyceni lidé apod. apod.), zamyslete se nad tím, zda je to vhodné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob. Zvlášť dbejte na ochranu dětí
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů
 • Každá fyzická osoba musí mít jeden vlastní přístup do příslušné služby, sdílení přístupu je striktně zakázáno
 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Služba není určena osobám mladším 18 let
 • Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem MAFRA. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla
 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem
 • Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete zde
 • Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst
 • Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Poučení o Vašich právech

Poučení naleznete zde.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

  MAFRA, a.s.
  Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00
  e-mail: reality@reality.idnes.cz případně osobni.udaje@mafra.cz
  tel.: 225061234 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)
  ID datové schránky: tu3cfw9

Naše společnost jmenovala tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým se stala JUDr. Dagmar Hartmanová z právního úseku naší společnosti.

Kontaktovat pověřence můžete prostřednictvím e-mailu: dpo@mafra.cz, na tel. čísle 225061234 (vyžádejte si přepojení na pověřence) či písemně na adrese sídla MAFRA, a.s.